Deze vacature is succesvol ingevuld.

Drie leden voor de Raad van Commissarissen

Provincie Zeeland

De Provincie Zeeland richt Zanddijk BV op voor de voorbereiding en uitvoering van haar projectdeel van het traject Zanddijk en alles wat daarbij komt kijken. Voor deze BV zoeken wij op zeer korte termijn drie leden voor de RvC met de volgende profielen:

 

Technisch profiel U beschikt over technische deskundigheid, welke bij voorkeur is gerelateerd aan infrastructuur, aanbestedingen en contractmanagement.

Financieel- economisch profiel Waarbij uw kennis en ervaring bij voorkeur is opgedaan binnen projectorganisaties.

Politiek, bestuurlijk profiel U bent bekend met politieke besluitvormingsprocessen, bijvoorbeeld voor het vastleggen van ruimtelijke kaders zoals bestemminsplannen e.d.

Meer informatie over Zanddijk BV, het speelveld en de vacatures treft u hieronder aan.

Positie Zanddijk BV

De Zanddijk BV zal in april 2023 worden opgericht met als doel voorbereiden en (laten) uitvoeren van de reconstructie van de N673 met aansluitende wegen en rotondes en bijbehorende werken (Project Zanddijk). De voorbereiding betreft zowel de planologische inpassing (het ruimtelijk plan) als de voorbereiding van het civieltechnische werk. De Zanddijk BV heeft de opdracht het project binnen de huidige scope, tijd en budget te realiseren.

De planning is dat het Project Zanddijk eind 2027 gereed zal zijn. Eind 2022 is hiervoor de voorbereidingsfase gestart, waarbij in de planning in de tweede helft van 2025 de start van de realisatiewerkzaamheden is voorzien.

Provincie Zeeland is opdrachtgever en enig aandeelhouder van de Zanddijk BV. Met het oog op het profiel van de Raad van Commissarissen is daarbij vooral van belang, dat de Zanddijk BV. in Zeeland een belangrijke maatschappelijke opdracht uit te voeren heeft,  nl. het realiseren van een belangrijke infrastructurele verbinding binnen de door Provinciale Staten gestelde vastgestelde kaders.

Positie Raad van Commissarissen

De rol van de Raad van Commissarissen (RvC) is vastgelegd in de statuten van de vennootschap, het reglement van de RvC en relevante wetgeving. De voor het profiel relevante bepalingen zijn:

 • Conform het door de provincie Zeeland gevoerde beleid zal de Raad uit drie natuurlijke personen bestaan.
 • De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Zanddijk BV.
 • De Raad van Commissarissen staat de Directie met raad terzijde.

Taakopvatting

De RvC heeft een adviserende en toezichthoudende taak, waarbij de belangen van de vennootschap en de daarbij betrokken partijen voorop staan. De Raad vergadert altijd plenair en kent geen subcommissies. Door minimaal vier vergaderingen per jaar, alsmede de benodigde bilaterale contacten is de RvC in staat op de hoogte blijven van de actuele stand van zaken binnen de organisatie. Daartoe behoort ook het periodiek bijwonen door de voorzitter van een overleg met de bestuurlijk opdrachtgever namens Provincie Zeeland en de aandeelhoudersvergaderingen. De Corporate Governance Code is van toepassing op de Zanddijk BV

Limitering aantal nevenfuncties

De Zanddijk BV conformeert zich aan de Wet Bestuur en Toezicht en zal bij (her)benoeming rekening houden met de bepalingen van artikel 2:132a/242a BW op basis waarvan wordt getoetst of een commissaris niet te veel of te zware nevenfuncties heeft.

Evenwichtige verdeling

Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling in de Raad van Commissarissen, met minimaal één man en ook minimaal één vrouw.

Beloningsbeleid

Voor de Zanddijk BV is afgesproken dat de WNT-norm zal worden gehanteerd. Het beloningsbeleid voor de bestuurders en het ontslaan van de directeur-bestuurder is voorbehouden aan de aandeelhoudersvergadering.

Vereisten commissarissen

De Raad stelt een vereist profiel op, ten behoeve van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, rekening houdend met het uitgangspunt dat daarbij in ieder geval één lid van de Raad dient te beschikken over de vereiste financieel-economische deskundigheid, in ieder geval één lid ervaring heeft met infrastructurele projecten en in ieder geval één lid een achtergrond in een politieke omgeving of binnen het openbaar bestuur. Gelet op het voorgaande dient de Raad in gezamenlijkheid tenminste aan de volgende eisen te voldoen:

 • Financieel-economische deskundigheid, opgedaan in een grote(re) onderneming, non-profit organisatie of overheid.
 • Technische deskundigheid, bij voorkeur met betrekking of gerelateerd aan aanbesteding en contractmanagement van infrastructuur.
 • Bestuurlijke ervaring, bijvoorbeeld als CEO, CFO, COO of soortgelijke rollen bij een grote(re) onderneming, non-profit organisatie of overheid.
 • Ervaring met de uitvoering van grote en/of complexe infrastructurele projecten.
 • Deskundigheid en ervaring binnen het politiek bestuurlijke werkveld.
 • Bekendheid met processen voor het vastleggen van ruimtelijke kaders (bestemmingsplan en dergelijke).
 • Binding met Zeeland.

Verschillende combinaties van competenties en achtergrond en ervaring zijn mogelijk. Voor alle commissarissen geldt dat in ieder geval aan één van de betreffende vereisten moet zijn voldaan.

Procedure

 • Plaatsing advertentie: donderdag 16 maart
 • Sluitingsdatum reacties: zaterdag 25 maart
 • Data eerste interviews: 29 maart avond, 30 maart middag en 31 maart middag
 • Tweede gespreksronde: 5 april middag
 • Functie gaat in per: midden april 2023

Heeft u interesse?

Kijk op Zaken begeleidt de werving- en selectieprocedure voor deze positie. Stuur uw motivatie met cv naar vacature@kijkopzaken.nl t.a.v. de heer Nicolai Schiettekatte. U kunt ook gebruik maken van het sollicitatieformulier. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met hem via 06-14360011.

Het provinciebestuur zet in op economische ontwikkeling, groei en vernieuwing van Zeeland. We benutten daarbij de strategische ligging in zee, tussen Rotterdam en Antwerpen. Ook kiezen we bewust voor de sectoren waar Zeeland sterk in is, zoals de procesindustrie met circular-biobased economie, de havens en logistiek, recreatie en toerisme, energie, landbouw en agro food, visserij en aquacultuur. Ook plattelandsontwikkeling en natuurherstel zijn onderwerpen waar het provinciebestuur aan werkt. De provinciale organisatie ondersteunt onder leiding van de provinciesecretaris/directeur het bestuur.

Solliciteer

Sollicitatieformulier