Skip to main content
Home | Vacatures | Lid Raad van Commissarissen

Lid Raad van Commissarissen

Deze positie is succesvol ingevuld

Na de succesvolle afronding van de bouw in 2003 is de N.V. Westerscheldetunnel (WST) verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Westerscheldetunnel. Ook het verkeers- en incidentenmanagement voor de tunnel en toeleidende wegen, en de inning van tol vallen onder haar takenpakket. Vanaf 22 mei 2015 is dit pakket uitgebreid met het verkeers- en incident-management en de aansturing van het beheer en onderhoud van de Sluiskiltunnel. Daarnaast heeft de WST als aandeelhouder Movenience B.V. opgericht om voor haar de geautomatiseerde toltransacties middels de t-tag af te wikkelen en de gebruiksmogelijkheden voor de t-tag te vergroten. De enige aandeelhouder van de WST is sinds 1 juli 2009 de Provincie Zeeland.

De WST vervult in Zeeland een belangrijke maatschappelijke functie. De infrastructuur die zij hiertoe in eigendom en beheer heeft, is technisch en complex van aard. Ook de tolinning, waarmee een substantiële inkomstenstroom wordt gegenereerd, is uniek in Nederland.

De missie van de N.V. Westerscheldetunnel is helder: ‘het streven naar optimale dienstverlening tegen zo laag mogelijke tarieven’. De hoogte van de tarieven wordt mede bepaald door de verplichtingen van de N.V. om in 2033 de tunnel te hebben afgeschreven en door de kosten van de exploitatie. Om inhoud te kunnen geven aan de missie zijn een aantal speerpunten van beleid geformuleerd m.b.t. veiligheid, beschikbaarheid en de beleving van het gebruik maken van  de tunnel. Kortom, veilig, snel en comfortabel naar de overkant.

Werkwijze Raad van Commissarissen (RvC)

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft een adviserende en toezichthoudende taak, waarbij de belangen van de vennootschap en de betrokken partijen voorop staan. De Raad vergadert zes maal per jaar plenair en kent geen subcommissies. Mede door de bilaterale contacten is de RvC in staat om op de hoogte te blijven van de actuele stand van zaken binnen de organisatie.

Vaste agendapunten tijdens de vergadering met de directie zijn een toelichting op de gang van zaken en de ontwikkeling van de financiële resultaten aan de hand van de kwartaalrapportages. De overlegvergaderingen tussen directie en Ondernemingsraad worden bij toerbeurt door één van de commissarissen bijgewoond. Voorafgaand aan de controle van de jaarrekening is er overleg tussen een vertegenwoordiger van de Raad en de accountant. Zoals gebruikelijk evalueert de RvC jaarlijks haar eigen functioneren en het functioneren van de directie.

Profiel Commissaris

Gezien de ervaring en deskundigheid van de andere twee commissarissen, zoekt de Raad per 1 januari 2018 een nieuw lid dat beschikt over financieel- economische deskundigheid, welke bij voorkeur is gerelateerd aan infrastructuur en contractmanagement. Uw bestuurlijke ervaring heeft u idealiter opgedaan binnen grote(re) technische organisaties in de private of publieke sector.

Corporate Governance en de wet Bestuur en Toezicht

Bij het inrichten van het Corporate Governance beleid wordt rekening gehouden met de Corporate Governance Code. De organisatie is relatief klein en overzichtelijk. Daarom is besloten een aantal zaken uit de Code anders uit te werken. Zo worden bijvoorbeeld de auditcommissie, renumeratiecommissie en selectie- en benoemingscommissie bij de WST niet gehanteerd. De WST conformeert zich aan de Wet Bestuur en Toezicht en zal bij gelijke geschiktheid de voorkeur laten uitgaan naar een man.

Procedure

  • Plaatsing advertentie: zaterdag 2 september
  • Sluitingsdatum reacties: zaterdag 23 september
  • datum eerste gesprekken woensdag 4 oktober

Heeft u interesse?

Kijk op Zaken begeleidt de werving- en selectieprocedure voor deze positie. Stuur uw brief met cv naar vacature@kijkopzaken.nl t.a.v. de heer Nicolai Schiettekatte. Meer informatie over de organisatie vindt u op: www.westerscheldetunnel.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Nicolai Schiettekatte via 06-14360011.

Uitleg sollicitatieprocedure

Wie gingen u voor...

Lees wat klanten en kandidaten over ons zeggen.

Bekijk referenties