Skip to main content
Home | Vacatures | Commissaris met technisch profiel

Commissaris met technisch profiel

Deze positie is inmiddels succesvol ingevuld

De Provincie Zeeland heeft de verbreding van de Tractaatweg en alles wat daarbij komt kijken ondergebracht bij de Tractaatweg BV (TW BV). De TW BV is op 21 maart 2016 opgericht met als doel het voorbereiden en verbreden van de weg met aansluitende wegen binnen de vastgestelde scope, planning en budget.

De Provincie Zeeland houdt vinger aan de pols en controleert of de TW BV volgens de afspraken functioneert. Zo kunnen wijzigingen van de scope en niet voorziene grote uitgaven alleen plaatsvinden met goedkeuring van het college van Gedeputeerde Staten.  

De Tractaatweg is de laatste schakel in de algehele verdubbeling van de N62. De N62 is een belangrijke noord-zuidverbinding van, naar en door Zeeland. Provincie Zeeland wil dat het (vracht)verkeer vlot en veilig van Goes naar Gent kan rijden, en vice versa. 

Projectorganisatie

De TW BV bestaat uit een projectorganisatie met een projectdirecteur. In totaal werken bij de organisatie circa vijftien personen. Bij de projectorganisatie werken Gedetacheerde medewerkers van de Provincie en externen.    

De projectorganisatie houdt zich onder andere bezig met techniek, de financiële administratie, het verkrijgen van vergunningen en het opstellen van veiligheidsplannen. Ook wordt er gezorgd voor afstemming met overheden, bewoners, stichtingen, hulpdiensten en andere belanghebbenden.

De TW BV zal opdrachtgever zijn voor de aannemer die de Tractaatweg gaat verbreden. Naar verwachting is er eind 2016 een aannemer bekend. De planning is dat de Tractaatweg in 2019 verbreed zal zijn. Als de weg is aangelegd, dan is het werk van de BV gedaan. Daarna wordt de BV opgeheven. De Provincie Zeeland is vanaf dat moment eigenaar en beheerder van de weg.

Werkwijze Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft een adviserende en toezichthoudende taak, waarbij de belangen van de vennootschap en de betrokken partijen voorop staan. De Raad vergadert zesmaal per jaar plenair en kent geen subcommissies. Mede door de bilaterale contacten is de RvC in staat om op de hoogte te blijven van de actuele stand van zaken binnen de organisatie. Naast de Algemene Vergadering van aandeelhouders (AVA), behoort ook het periodiek bijwonen van het voortgangsoverleg met de bestuurlijk opdrachtgever (Provincie Zeeland) tot de taken. De RvC fungeert ook als professioneel klankbord voor zowel de bestuurder als de aandeelhouder van de TW BV. Van de RvC wordt een actieve houding in de uitoefening van haar taak verwacht. Zoals gebruikelijk evalueert de RvC jaarlijks haar eigen functioneren en het functioneren van de directie.

Profiel Commissaris (technische achtergrond)

Inmiddels is er een beoogt voorzitter voor de RvC aangetrokken. De Raad zoekt per direct nog twee nieuwe leden. Een daarvan dient over technische deskundigheid te beschikken, die bij voorkeur is gerelateerd aan grote(re) infrastructurele projecten en contractmanagement. Uw bestuurlijke ervaring heeft u idealiter opgedaan binnen grote(re) technische organisaties in de private of publieke sector. Gelet op het maatschappelijke belang van de aanleg van de Tractaatweg voor de Provincie  Zeeland dienen minimaal twee van de drie commissarissen woonachtig te zijn in Zeeland. De TW BV conformeert zich aan de Wet Bestuur en Toezicht en streeft naar een evenwichtige verdeling over mannen en vrouwen.

Procedure en arbeidsvoorwaarden

Plaatsing advertentie:                                                               zaterdag 23 april

Sluitingsdatum reacties:                                                           dinsdag 10 mei

Gespreksdata:                                                                          maandag 30 mei middag (+ evt. avond)

Streefdatum benoeming commissarissen door AvA:               medio juni

De selectiecommissie wordt gevormd door de heren A.J. van der Maas (gedeputeerde),  T. Buis (beoogt voorzitter RvC),  J.J.G. Steenbakker (Provincie Zeeland) en  A.W. Wissekerke (Provincie Zeeland).

De TW BV conformeert zich aan de Wet Normering Topinkomens. De vergoeding voor een lid van de RvC bedraagt € 8.000 per jaar plus een vergoeding voor de gemaakte reiskosten.

Heeft u interesse?

Kijk op Zaken begeleidt de werving- en selectieprocedure voor deze positie. Stuur uw brief met cv naar vacature@kijkopzaken.nl t.a.v. de heer Nicolai Schiettekatte. Meer informatie over de vacature en de organisatie vindt u op: www.kijkopzaken.nl en www.tractaatweg.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Nicolai Schiettekatte via tel.nr.06-14360011.

Uitleg sollicitatieprocedure

Wie gingen u voor...

Lees wat klanten en kandidaten over ons zeggen.

Bekijk referenties