Heeft u brede ervaring met politieke besluitvormingsprocessen en gevoel voor politieke verhoudingen binnen een publiek-privaat speelveld?

Speelveld en ontwikkelingen

De Westerscheldetunnel (WST) vervult in Zeeland een belangrijke maatschappelijke functie. De infrastructuur die zij in eigendom en beheer heeft, is technisch en complex van aard. Ook de tolinning, waarmee een substantiële inkomstenstroom wordt gegenereerd, is bijzonder in Nederland. Het speelveld van de WST kent vele stakeholders. Naast de gebruikers zijn dat onder meer de aandeelhouder (Provincie Zeeland), de eigen medewerkers, de aannemerscombinatie en de politiek. Zowel de lokale als de provinciale en tegenwoordig ook de landelijke politiek.

Een aantal zaken bepaalt de komende jaren dominant de agenda van de Raad van Commissarissen (RvC). Ten eerste het mogelijk eerder tolvrij maken van de tunnel dan de beoogde einddatum in 2033. Daarnaast de verwachte geleidelijke inmenging van Rijkswaterstaat (RWS) en de uiteindelijke overdracht van de tunnel zelf naar RWS. Geleidelijk wordt RWS als stakeholder hierdoor groter. Voor ‘tolvrij’ ontstaat steeds meer politiek draagvlak, maar het blijft vooralsnog onduidelijk wie er voor de kosten gaat opdraaien en hoe. Ondertussen is het steeds minder de vraag of de tunnel tolvrij wordt en steeds meer per wanneer. De geplande einddatum waarop de organisatie ophoudt te bestaan, gaat vooralsnog samen met het moment dat de tunnel boekhoudkundig is afgeschreven, namelijk 2033. Door bovenstaande ontwikkelingen wordt zeer waarschijnlijk de huidige organisatie gedwongen zich veel eerder aan te passen dan de eerder geplande einddatum. Het is de verwachting dat de komende jaren in het teken zullen staan van serieuze veranderingen en de onzekerheden die daarmee gepaard gaan.

Profiel lid RvC

U heeft ervaring met politieke besluitvormingsprocessen en gevoel voor politieke verhoudingen binnen een speelveld dat raakvlakken heeft met dat van de WST. Deze ervaring kan bijvoorbeeld zijn opgedaan in een positie waar u eindverantwoordelijk bent geweest voor een deelneming, PPS, of de uitvoering van een ministerie. Maar ook wanneer u uw sporen heeft verdiend in public affairs,  bijvoorbeeld als lobbyist of vertegenwoordiger van een branchevereniging is dit relevante ervaring.

Verder bent u gemotiveerd om uw kennis en ervaring in te zetten voor het publieke belang van de WST, en:

 • beschikt u bij voorkeur over een landelijk netwerk;
 • heeft u een ‘antenne’ voor politieke en maatschappelijke gevoeligheden;
 • heeft u goed inzicht in strategische vraagstukken en gaat u doortastend te werk;
 • bent u gericht op samenwerken en weet u diversiteit binnen een team goed te benutten;
 • ziet u veranderingsprocessen als een uitdaging.

Tenslotte is het een pre wanneer u woonachtig in of maatschappelijk verbonden bent met Zeeland.

Werkwijze RvC

De RvC heeft een adviserende en toezichthoudende taak, waarbij de belangen van de vennootschap en de betrokken partijen voorop staan. De raad vergadert altijd plenair en kent geen subcommissies. Deze werkwijze functioneert naar tevredenheid. De RvC wil op de hoogte blijven van de actuele stand van zaken binnen de organisatie. Dit gebeurt in zes reguliere vergaderingen per jaar alsmede in de benodigde bilaterale contacten. In deze contacten wordt ook aandacht besteed aan de cultuur binnen de WST waarbij integer handelen door medewerkers in alle lagen van de onderneming wordt nagestreefd.

De overlegvergaderingen tussen directie en ondernemingsraad worden bij toerbeurt door één van de commissarissen bijgewoond. Voorafgaand aan de controle van de jaarrekening is er overleg tussen een vertegenwoordiger van de raad en de accountant. De RvC evalueert jaarlijks haar eigen functioneren en het functioneren van de directie.

Corporate governance en de Wet bestuur en toezicht

Bij het inrichten van het corporate governance beleid wordt rekening gehouden met de Corporate Governance Code. De organisatie is relatief klein en overzichtelijk. Daarom is besloten een aantal zaken uit de code anders uit te werken. Zo worden bijvoorbeeld de auditcommissie, renumeratiecommissie en selectie- en benoemingscommissie bij de WST niet gehanteerd. Duurzaamheid wordt, voor zover mogelijk en relevant, bij besluiten meegewogen. Daarbij is bijzonder dat de WST in principe in 2033 zal ophouden te bestaan. De WST conformeert zich aan de Wet bestuur en toezicht.

 

Over de organisatie

Na de succesvolle afronding van de bouw in 2003 is de N.V. Westerscheldetunnel (WST) verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Westerscheldetunnel. Ook het verkeers- en incidentenmanagement voor de tunnel en de toeleidende wegen en de inning van tol vallen onder haar takenpakket. Vanaf mei 2015 is dit pakket uitgebreid met het verkeers- en incidentmanagement en de aansturing van het beheer en onderhoud van de Sluiskiltunnel. Daarnaast heeft de WST als aandeelhouder Movenience B.V. opgericht om voor haar de geautomatiseerde toltransacties middels de t-tag af te wikkelen. De enige aandeelhouder van de WST is sinds 1 juli 2009 de Provincie Zeeland.

 

Procedure

 • Plaatsing advertentie: zaterdag 21 augustus
 • Sluitingsdatum reacties: woensdag 8 september
 • Data eerste interviews: donderdag 23 september middag en vrijdag 24 september ochtend
 • Tweede gespreksronde: dinsdag 12 oktober ochtend
 • Kennismaking Harry van der Maas (gedeputeerde Provincie Zeeland): nader te bepalen
 • Functie gaat in per: 1 januari 2022

 

Heeft u interesse?

Kijk op Zaken begeleidt de werving- en selectieprocedure voor deze positie. Stuur uw brief met cv naar vacature@kijkopzaken.nl t.a.v. de heer Nicolai Schiettekatte of reageer via onderstaand sollicitatieformulier. Meer informatie over de organisatie vindt u op: www.westerscheldetunnel.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Nicolai Schiettekatte via 06-14360011.