Deze positie in succesvol ingevuld.

Beschikt u over financieel-economische deskundigheid en heeft u uw ervaring opgedaan binnen grotere technische organisaties? Lees dan verder!

Over de organisatie

Na de succesvolle afronding van de bouw in 2003 is de N.V. Westerscheldetunnel (WST) verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Westerscheldetunnel. Ook het verkeers- en incidentenmanagement voor de tunnel en de toeleidende wegen en de inning van tol vallen onder haar takenpakket. Vanaf mei 2015 is dit pakket uitgebreid met het verkeers- en incidentmanagement en de aansturing van het beheer en onderhoud van de Sluiskiltunnel. Daarnaast heeft de WST als aandeelhouder Movenience B.V. opgericht om voor haar de geautomatiseerde toltransacties middels de t-tag af te wikkelen.

De enige aandeelhouder van de WST is sinds 1 juli 2009 de Provincie Zeeland.

De WST vervult in Zeeland een belangrijke maatschappelijke functie. De infrastructuur die zij in eigendom en beheer heeft, is technisch en complex van aard. Ook de tolinning, waarmee een substantiële inkomstenstroom wordt gegenereerd, is bijzonder in Nederland.

De missie van de N.V. Westerscheldetunnel is helder: ‘het streven naar optimale dienstverlening tegen zo laag mogelijke tarieven’. ‘Zo laag mogelijk’ wordt bepaald door de verplichtingen van de WST om in 2033 de tunnel te hebben afgeschreven en door de kosten van de exploitatie. Daarnaast speelt mee dat er minstens zoveel dividend uitbetaald moet worden, dat de Provincie Zeeland als aandeelhouder haar verplichtingen als gevolg van de aankoop van de aandelen en de bouw van de Sluiskiltunnel zal kunnen nakomen. Om vorm te kunnen geven aan de missie zijn een aantal speerpunten van beleid geformuleerd aangaande veiligheid, beschikbaarheid en de beleving. Kortom, veilig, snel en comfortabel naar de overkant.

Werkwijze raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) heeft een adviserende en toezichthoudende taak, waarbij de belangen van de vennootschap en de betrokken partijen voorop staan. De raad vergadert zes maal per jaar plenair en kent geen subcommissies. Mede door de bilaterale contacten is de RvC in staat om op de hoogte te blijven van de actuele stand van zaken binnen de organisatie.

Vaste agendapunten tijdens de vergadering met de directie zijn een toelichting op de gang van zaken en de ontwikkeling van de financiële resultaten aan de hand van de kwartaalrapportages. De overlegvergaderingen tussen directie en ondernemingsraad worden bij toerbeurt door één van de commissarissen bijgewoond. Voorafgaand aan de controle van de jaarrekening is er overleg tussen een vertegenwoordiger van de raad en de accountant. De RvC evalueert jaarlijks haar eigen functioneren en het functioneren van de directie.

Profiel commissaris

Gezien de ervaring en deskundigheid van de andere twee commissarissen, zoekt de raad per 1 juli 2019 een nieuw lid dat beschikt over financieel-economische deskundigheid. Uw ervaring heeft u idealiter opgedaan binnen grote(re) technische organisaties in de private of publieke sector. Het is een pre wanneer u woonachtig in of maatschappelijk verbonden bent met Zeeland.

Corporate governance en de Wet bestuur en toezicht

Bij het inrichten van het corporate governance beleid wordt rekening gehouden met de Corporate Governance Code. De organisatie is relatief klein en overzichtelijk. Daarom is besloten een aantal zaken uit de code anders uit te werken. Zo worden bijvoorbeeld de auditcommissie, renumeratiecommissie en selectie- en benoemingscommissie bij de WST niet gehanteerd. De WST conformeert zich aan de Wet bestuur en toezicht en zal bij gelijke geschiktheid de voorkeur laten uitgaan naar een vrouw.

Procedure

  • Plaatsing advertentie: zaterdag 20 april
  • Sluitingsdatum reacties: donderdag 9 mei
  • Datum eerste interviews: dinsdag 21 mei (middag)

Heeft u interesse?

Kijk op Zaken begeleidt de werving- en selectieprocedure voor deze positie. Stuur uw brief met cv naar vacature@kijkopzaken.nl t.a.v. de heer Nicolai Schiettekatte. Meer informatie over de vacature  en de organisatie vindt u op: www.kijkopzaken.nl en www.westerscheldetunnel.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Nicolai Schiettekatte via 06-14360011.